1985-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1950 ngièn-thoi 1960 ngièn-thoi
1970 ngièn-thoi 1980 ngièn-thoi 1990 ngièn-thoi
2000 ngièn-thoi 2010 ngièn-thoi
Ngièn: 1980-ngièn 1981-ngièn 1982-ngièn 1983-ngièn
1984-ngièn 1985-ngièn 1986-ngièn
1987-ngièn 1988-ngièn 1989-ngièn 1990-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 74 ngièn

1985-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngi.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]