Kô-hiùng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Kô-hiùng-yen

Kô-hiùng-yen he yit-ke Chûng-fà-mìn-koet ki-kîn fi thet é ke hàng-chṳn-khî, vi chhai Thòi-vân sî-nàm-phu, lâu Thòi-nàm-yen, Thòi-nàm-sṳ, Kô-hiùng-sṳ, Phìn-tûng-yen, Thòi-tûng-yen, Fâ-lièn-yen, Nàm-thèu-sṳ, Kâ-ngi-yen siông-lìn, pâu-vì Kô-hiùng-sṳ. Pet yèn Kâ-nàm phìn-ngièn, sî piên Thòi-vân Hói-hia̍p, tûng-nàm piên yî Kô-phìn-hâi lâu Phìn-tûng-yen vì kie-sien.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]