跳至內容

Thòi-nàm-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-nàm-yen

Thòi-nàm-yen tshai Thòi-vân sî-nàm-phu, su̍k-yî ngie̍t-tai thi-khî. Thi-sṳ tûng-phu kô-tshut, sî-phu phiàng-thán, vi-é tshai Thòi-vân chui-thai phìn-ngièn Kâ-nàm phìn-ngièn tsṳ̂ chûng-sîm. Tûng-lìm Tûng-ông Sân-ma̍k ke tshièn-sân thi-tai, sî-lìm Thòi-vân Hói-hia̍p, pet tsiap Kâ-ngi-yen, nàm lâu Thòi-nàm-sṳ, Kô-hiùng-yen‎ tsok-vì kie-sien. Tshiòn-yen mien-tsit lióng-tshiên sṳ̍p-liuk phiàng-fông kûng-lî. Ngìn-khiéu thai-yok yit-pak yit-sṳ̍p van.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]