跳至內容

Tûng-ông Sân-ma̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-ông Sân-ma̍k

Tûng-ông Sân-ma̍k he Thòi-vân ńg-thai sân-ma̍k tsṳ̂-yit, pet-hí Ngì-làn-yen Sû-o fu-khiun ke pet-fông-o, he tshiòn-tó chui-tshòng ke sân-ma̍k, kí tsiông Thòi-vân tshiòn-tó fûn-tshut sî-thai, tûng-séu ke lióng-pan. Thùng-sṳ̀ Tûng-ông Sân-ma̍k ya sṳ̀n-vì tshiòn-tó kok-kok súi-ne ke fûn-súi-liâng.