Kî-tuk Kau-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Kî-tuk Kau-fi liá-ke tshṳ̀-ki khó-yî tûi-suk tsṳ kûng-ngièn thi-ngi sṳ-ki ke kî-tuk-thù tui Kî-tuk-kau tsû-tsṳt ke si̍p-kuan tshṳ̂n-fû. Kau-fi yit-tshṳ̀ lâu Kî-tuk Kau-fi ("Kî-tuk ke sṳ̂n-thí ") he siông-thùng yi-sṳ, than kau-fi yit-tshṳ̀ ke yi-sṳ pí-káu kóng-fat. Tshôi tshòn-thúng Kî-tuk-kau kau-fi chûng, liá-yit tshṳ̀-ki pûn-ngìn tsia-yung tsṳ́-tsak fi-tsung, liá-he tshôi Hî-lia̍p-vùn chûng ke ngièn-lòi yi-sṳ, Hî-lia̍p-vùn he εκκλησια.