Kóng-chû Thi-thiet 14-ho Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-chû Thi-thiet 14-ho Sien

Kóng-chû Thi-thiet 14-ho Sien (me ôn-to: Chhiùng-fa Sien, 從化線) he chhiùng Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-chû-sṳ Sîn-fò chṳ Chṳ́n-liùng chṳ-kiên, tui Kóng-chû Thi-thiet kîn-yàng ke thiet-lu.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]