Kô Khô-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Khì-chha-chhóng chhái-yung Kûng-ngia̍p Kî-hi-ngìn kî-su̍t.

Kô Khô-kî (高科技) fe̍t-chá Kô Kî-su̍t (高技術) he chui siên-chin ke chiâm-tôn khô-kî. Tui-yî Kô Khô-kî lòi-kóng, pin mò mak-ke thi̍t-phe̍t ke fûn-lui-fap. Chhiùng sṳ-kie kok-koet Kô Khô-kî ke fat-chán lòi-khon, Kô Khô-kî m̀-he yit-ke tân-hong kî-su̍t, yì-yèn he khô-ho̍k, kî-su̍t, kûng-chhàng chui chhièn-yèn ke sîn kî-su̍t-khiùn.