跳至內容

Kông-khìm

Chhiùng Wikipedia lòi
Kòng-khìm.
Kòng-khìm.
Kòng-khìm.

Kòng-khìm he sî-yòng Kú-tién Yîm-ngo̍k chûng ke yit-chúng Khèn-phàn Ngo̍k-hi, phú-phiên yung-yî thu̍k-cheu, chhùng-cheu, phân-cheu tén yên-chhut, yung-yî chok-khiuk lâu phài-lièn yîm-ngo̍k sṳ̍p-fûn fông-phien. Thàn-cheu-chá thûng-ko on-hâ khèn-phàn sông ke khìm-khèn, khiên-thûng kòng-khìm lî-mien pâu chho̍k séu-muk-tshûi, khau-kit kòng-sṳ̂-hièn fat-chhut sâng-yîm. Kòng-khìm yîm-vet khôn-kóng, yîm-set fên-liong, chhîn- tshiòi, fu yî pien-fa, péu-hien-li̍t hò-khiòng. Thu̍k-cheu sṳ̀, cho-tet yên-cheu kok-chúng hì-sṳ phông-pok, khôn-kóng, sú-chhìn ke yîm-ngo̍k, yi̍t khó yên-cheu fôn-khoai, lìn-kháu, kî-kháu-sin kô ke fà-chhái ngo̍k-thon; kòng-khìm chhai ngo̍k-chhui chûng, cho-tet fat-fî ki-thai ke chok-yung. Kì kîn-sòng chok-vì phân-cheu ngo̍k-hi sṳ́-yung.