跳至內容

Kûi-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Kuî-é

Kuî-é he hien-tshùn chui kú-ló ke Phà-hàng thung-vu̍t. Thi̍t-tsṳ̂n he sṳ̂n-song tshòng yû fî-sòng kiên-ku ke kap-hok, kuî-é su kit-tá sṳ̀ khó-yî pá thèu-è, mî khi̍p si kî-sok fì kuî-é hok-nui. Thai tô-su kuî-é kiûn-he ngiuk-sṳ̍t-sin, sṳ̍t-vu̍t he khûn-tshùng séu ǹg-è tén-tén. Kuî-é he thûng-sòng khó-yî tshai liu̍k-thi song khi̍p súi-chûng sên-fa̍t, ya-he tshòng sṳ̀-kiên tshai hói-tsûng sên-fa̍t ke hói-kuî-é. Kuî-é he tshòng-su ke thung-vu̍t, tshṳ-yèn fàn-kín chûng yû tshêu-ko pak-ngièn su-miang ke.