Khong-ngìn-chhìm

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Khong-ngìn-chhìm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"囥人尋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Khong-ngìn-chhìm

Khong-ngìn-chhìm (囥人尋)[1][2], me ôn-to Pín-ngìn-é (摒人仔) lâu Ém-muk-mì-é (揞目眯仔), he ti se-ngìn-é chṳ̂-kiên chia̍p-sòng khiung-ha liau ke yit-chúng yù-hi, oi khong-to phe̍t-sà tû chhìm-m̀-to chang cho-tet yàng.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Khong-ngìn-chhìm siông-koân ke tóng-on.