跳至內容

Kiéu-é

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiéu-é (狗仔), yit-chúng kâ-yông ke thung-vu̍t, kiên sài-lòng he khiun-chhîn. Kiéu-é tì 15000 ngièn chhièn chó-yu chhiu pûn ngìn sùn-fa. Kîm-ngit, kiéu ke chúng-lui yí-kîn yû kí pak chúng, sṳ̂n-kô chhiùng 7 mí to 1 mí ke tû-yû, pha̍k-set vû-set fôi-set lâu chûng-set ke tû-yû.

Kiéu-é chhòn-thúng song son-he Khie-ngiuk ke, than kì yím-sṳ̍t ya-nèn yung yâ-chhoi khi̍p kuk-vu̍t fa̍t hâ-hi.

Kiéu-é chhai sa-fi song pông-chhu to fî-sòng tô-ngìn, chhiong-he fong-mu̍k, chṳ̂n-tham, thô-miâng tén-tén kûng-chok.