Kiéu-mà-sà

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiéu-mà-sà

Kiéu-mà-sà (狗嫲蛇), ya cho-tet ham-cho sân-kiéu-thai (山狗太) fe̍t-chá sit-thit (蜥蜴), he yû-lìn-muk sit-thit â-muk tú ke phà-chhùng-lui. Thûng-sòng yû si chak kiok, ku-só ya pûn ngìn ham-cho „si-kiok-sà“ (四腳蛇).

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-lui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]