Kiông

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiông (薑, Ho̍k-miàng: Zingiber officinale), he yit-chúng ngièn-sán yî Tûng-nàm-â ngie̍t-tai thi-khî chhṳ̍t-vu̍t. Khôi yû Vòng-liu̍k-set pin-yû chhiuk-kit-sin hiông-mi ke kîn-káng.