Kiu-ên

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiu-ên tshai kî-tuk-kau kie lòi-kóng he song-ti khì-meu ke kiu-ên nèn-kiu ngiong ngìn-lui thot-lì sí-mòng, tshui-ngiak, li̍t-fap lâu mô-kúi ke khièn-sṳ, ngiong sin-thù song thiên-kuet, hióng-su yún-sên, tet-tó yùng-yeu. Sṳ̀n tsó-tshièn yí-kîn liáu-kié su-tsho ngìn-lui yû sṳ̂n-sîm ngiôn-ngio̍k ke yit-mien , put-nèn kîn-sòng thò-phit ok-tsá ke sṳ-tham yín-yu, tsûng-yû fam-tshui lo̍k-ngi̍p tshui-ok ke yit-ngit; só-yî Sṳ̀n vi-liáu ngìn-lui ôn-phài kiu-su̍k ke kie-va̍k .

Kî-tuk sîn-kau tui kiu-ên ke kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiu-ên ke yi-ngi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiu-ên ke nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thiên-chú-kautsṳ̂ kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tûng-tsang-kau tsṳ̂ kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yù-thai-kau tsṳ̂ kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍t-kau tsṳ̂ kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yin-thu-kau tsṳ̂ kôn-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]