跳至內容

Koet-li̍p Sṳ̀n-kûng Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Koet-li̍p Sṳ̀n-kûng Thai-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"國立成功大學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Koet-li̍p Sṳ̀n-kûng Thai-ho̍k (國立成功大學), vi-chhai Thòi-vân Thòi-nàm-sṳ. he Ngit-pún Sṳ̀-thoi (1931-ngièn) chhóng-li̍p chhai Thòi-nàm-sṳ hien-chí ke Thòi-vân Chúng-tuk-fú Thòi-nàm Kô-tén Kûng-ngia̍p Ho̍k-káu, yì heu kói-chṳ vì lióng-só “Sén-li̍p Thai-ho̍k” chṳ̂-yit (nang yit-só vì Chûng-hîn Thai-ho̍k), chai kói-li vì Koet-li̍p. Muk-chhièn Káu-pún-phu yù siông-fu kín-lìn ke 8-thai káu-khî chû-sṳ̀n, nang yû Ôn-nàm Káu-khî, Kûi-yìn Káu-khî lâu Yùn-lìm-yen Téu-liuk Káu-khî, chúng mien-chit tha̍t 187 kûng-khín. Sṳ̀n-thai hien-vì Thòi-vân Nàm-phu ke Ho̍k-su̍t Khô-ngièn Chûng-sîm, Yî-ho̍k Chûng-sîm, Vu̍t-lî lâu Kông-thien Hì-thúng Khô-kî Chûng-sîm, Nai-mí Ngièn-kiu Chûng-sîm, Hòng-thai Chûng-sîm, khî-vet Mióng-lu Chûng-sîm lâu Thòi-vân Ngî-vùn Chhet-ngiam Chûng-sîm. KKoet-li̍p Sṳ̀n-kûng Thai-ho̍k he Thòi-vân Chûng-ha̍p Thai-ho̍k He-thúng sṳ̀n-yèn chṳ̂-yit.