跳至內容

Lâng-mo̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Lâng-mo̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"冷瘼" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Lâng-mo̍k

Lâng-mo̍k (冷瘼、冷目), he yit-chúng tông sòng-kien ke phì-fû phiang. Chṳn-thèu he phì-fû dáng-boi voi hièn-hièn-fûng hí-pong , chhiong pûn mûn-é tiâu-to.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lâng-mo̍k siông-koân ke tóng-on.