跳至內容

Lìm Tân

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Lìm Tân" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"林丹" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Lìm Tân yî 2008-ngièn 8-ngie̍t 30-ngit chhut-si̍t Kîm-chṳ́-kîn Kóng-chhòng kí-hàng ke sṳ̂n khì-è tién-lî.

Lìm Tân (林丹, 1983-ngièn 10-ngie̍t 14-ngit –  ), Fuk-kien-sén Liùng-ngâm-sṳ Sông-hông-yen Lìm-kông-chṳ́n Hak-kâ-ngìn, Chûng-koet chho̍k-miàng Yí-mô-khiù nàm-chṳ́ tân-tá yun-thung-yèn. Chui-kô sṳ-kie phài-miàng thi-yit vi. Kié-fong-kiûn thoi-péu chhui yun-thung-yèn. Lìm Tan pûn kûng-ngin vì thùng sṳ̀-thoi sṳ̍t-li̍t chui-khiòng ke Yí-mô-khiù yun-thung-yèn, sṳm-chṳ he Yí-mô-khiù li̍t-sṳ́ sông chui ví-thai ke khiù-yèn.

Lìm Tân he 2008-ngièn lâu 2012-ngièn O-yun-fi yí-mô-khiù ke nàm-chṳ́ tân-tá kôn-kiûn, ya-he yí-mô-khiù li̍t-sṳ́ sông vì-thu̍k yit-ke si-thu tho̍t-tet Sṳ-kie Yí-mô-khiù Kím-phêu-soi nàm-chṳ́ tân-tá kôn-kiûn ke sién-sú (2006-ngièn, 2007-ngièn, 2009-ngièn lâu 2011-ngièn), lâu thi-yit vi shâm-lièn O-yun-fi yí-mô-khiù nàm-chṳ́ tân-tá kôn-kiûn ke sién-sú. Kì hàn-yû ńg-chhṳ tho̍t-tet Chhiòn-Yîn Yí-mô-khiù Kûng-khôi Kím-phêu-soi kôn-kiûn (2004-ngièn, 2006-ngièn, 2007-ngièn, 2009-ngièn lâu 2012-ngièn), pông-chhu Chûng-koet koet-kâ yí-mô-khiù chhui lièn-siu̍k ńg-chhṳ tho̍t-chhí Thomas Pî (2004-ngièn, 2006-ngièn, 2008-ngièn, 2010-ngièn, lâu 2012-ngièn), lièn-siu̍k si-kài tho̍t-tet Sudirman Pî (2005-ngièn, 2007-ngièn, 2009-ngièn lâu 2011-ngièn. Nang-ngoi, Lìm Tân hàn-he Fà-khièu Thai-ho̍k kûng-khiung kón-lî ho̍k-yen 2006-kip ho̍k-sâng, Lìm Tân ke chhî-chṳ́ Chhia Hen-fông (謝杏芳) ya-he chhièn Yí-mô-khiù sṳ-kie kôn-kiûn.

Yí-khiù sâng-ngâi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-su̍t thi̍t-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thùng-ngièn chṳ chhiâng-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu tui-sú[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tui-soi ki-liu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]