Latvia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Là-thot-vì-â-ngî fûn-phu.

Là-thot-vì-â-ngî (latviešu valoda) he Là-thot-vì-â ke kôn-fông ngî-ngièn, yû 140 van Là-thot-vì-â-ngìn lâu nang-ngoi yok 15 van-ngìn sṳ́-yung. Là-thot-vì-â-ngî he hien-chhùn ke lióng-chúng Pô-lò-tit Ngî-chhu̍k chṳ̂-yit (nang yit-chúng he Li̍p-yâu-vón-ngî). Pô-lò-tit Ngî-chhu̍k su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Latvia-ngî Wikipedia