Chhiùng Wikipedia lòi

(Ho̍k-miàng: Equus caballus) he yit-chúng khie-chhó ke kâ-chhuk, kì yû chûng-mô khi̍p kiok-song yû-thài. Chhiòn sṳ-kie tû-yû Mâ, than mâ ngièn-pún sên-sán chhai chûng-tûng, si-chhiên-ngièn chhièn pûn-ngìn sùn-fa. Mâ chú-yeu he yung-lòi khì-song, pân-yun tûng-sî fe̍t-chá he lâi-chhâ ke. Kûng-ngia̍p kiet-min chṳ̂-chhièn Mâ yit-chhṳ̍t he chú-yeu ke lâi-chhâ thung-li̍t. Hien-chhai yû-ngìn phì-yông chhut-lòi "chiúng-vu̍t mâ", chṳ́-yû yit-pân kiéu-è yit-yong thai.