Mén-pet-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Mén-pet-ngî

Mén-pet-ngî he Fuk-kien ke ngî-ngièn.

Vùn-sṳ̀[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mén-pet-ngî Chûng-vùn Yîn-vùn
Chō̤ng sī gī 創世紀 Book of Genesis
1:1. Dĭ buōi-chŏ gâ̤ sî-hē Ciōng-Dī kṳé tíng bī dī. 起初上帝創造天地。 In the beginning God created the heavens and the earth.
1:2. Dī sī lòng kóng iăng ō̤ng gâ̤; chéng tâing gâ̤ sù-cài dú sī ú-ō̤ng. Ciōng-Dī gâ̤ Sĕng hū dāu iŏ̤ng sṳ̆ mīng. 地是空虛混沌.淵面黑暗.上帝的靈運行在水面上。 Now the earth wasa formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
1:3. Ciōng-Dī uā, Niōng iŭ guáng: c-iŭ guáng hīng chṳ̆ lâ. 上帝說、要有光、就有了光。 And God said, “Let there be light,” and there was light.
1:4 Ciōng-Dī chū iŏ̤ng guáng sī dĕng hău: Ciōng-Dī ciū nà iŏ̤ng guáng iáu ō̤ng bṳ́ing-kṳé.̤ sĕng gáe̤ cī ciéh nè̤ng gâe̤ng duâi-ĭ táung lâi gó̤, cêu sáung diê-nè̤ng buōng-sê̤ṳ duâi. 上帝看光是好的、就把光暗分開了。 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness.
1:5. Ciōng-Dī hăng iŏ̤ng guáng cā Nì-sî, hăng iŏ̤ng ō̤ng cā Ō̤ng-mâng. Iŭ dō̤ng ú iŭ tíng guáng, sī hō̤ cā tê cì góng. 上帝稱光為晝、稱暗為夜.有晚上、有早晨、這是頭一日。 God called the light “day,” and the darkness he called “night.” And there was evening, and there was morning—the first day.
1:6. Ciōng-Dī uā, Sṳ̆ dô̤ng-ó̤ng-séng niōng chĕng cā kóng dé̤ng, nà ciōng-bíng gâ̤ sṳ̆ iáu à-bíng gâ̤ sṳ̆ bṳ́ing-kṳé. 上帝說、諸水之間要有空氣、將水分為上下。 And God said, “Let there be an expanse between the waters to separate water from water.”
1:7. Ciōng-Dī ciū cā chĕng iŏ̤ng kóng dé̤ng, nà kóng dé̤ng ciōng-bíng gâ̤ sṳ̆ iáu kóng dé̤ng à-bíng gâ̤ sṳ̆ bṳ́ing-kṳé: ciū ciāu iŏ̤ng-gă̤-sĭ cā chĕng. 上帝就造出空氣、將空氣以下的水、空氣以上的水分開了.事就這樣成了。 So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so.
1:8. Ciōng-Dī ciū hăng iŏ̤ng kóng dé̤ng cā Tíng. Iŭ dō̤ng ú iŭ tíng guáng, sī hō̤ cā dī nī góng. 上帝稱空氣為天.有晚上、有早晨、是第二日。 God called the expanse “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day.
1:9. Ciōng-Dī uā, Tíng-à gâ̤ sṳ̆ niōng cṳ̀ cā cì dó, să̤ ùing dī ŏ̤ hīng chṳ̆ lâ: ciū ciāu iŏ̤ng-gă̤-sĭ cā chĕng.̤ duâi. 上帝說、天下的水要聚在一處、使旱地露出來.事就這樣成了。 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so.
1:10. lŏ̤ng ùing dī Ciōng-Dī ciū hăng cā Diá; iŏng cṳ̀ cì dó gâ̤ sṳ̆ ciū hăng cā Huŏi: Ciōng-Dī chū iŏng dī sī dĕng hău. 上帝稱旱地為地、稱水的聚處為海.上帝看著是好的。 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” And God saw that it was good.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]