Kau-fi Lò-mâ-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Bible revision China.jpg

Kau-fi Lò-mâ-sṳ he A-phién tsan-tsên yî-heu ngoi-koet lòi Chûng-koet tshòn-kau-sṳ tsṳ-thin lâu thûi-hàng ke kok-tsúng Lò-mâ sṳ-mû (Lâ-tên sṳ-mû) piang-yîm fông-on, Kau-fi Lò-mâ-sṳ chui-tsó sán-sên tshai-yî Fuk-kien Hà-mùn, Hà-mùn-fa Lò-mâ-sṳ pûn-ngìn tshṳ̂n-fû "Hà-mùn Pha̍k-fa-sṳ", tshôi 1850-ngièn tsṳ-thin. Tsṳ̂-heu liu̍k-sa tshut-hien Nèn-pô-fa, Tshèu-chû-fa, Hói-nàm-fa, Hîn-fa-fa, Sṳ̀n-chû-fa, Hak-kâ-fa, Song-hói-fa, Thòi-chû-fa, Kien-eu-fa, Vûn-chû-fa, tén-tén fông-ngièn Lò-mâ-sṳ.

Li̍t-sṳ́ poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-fi Lò-mâ-sṳ yi̍t-pún[phiên-siá | 編寫原始碼]

N̂g-ngî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sû-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Song-hói-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Nèn-pô-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hông-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîm-fà-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vûn-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thòi-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mên-pet-ngî [phiên-siá | 編寫原始碼]

Kien-eu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kien-yòng-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mên-tûng-ngî [phiên-siá | 編寫原始碼]

Fuk-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mên-nàm-ngî [phiên-siá | 編寫原始碼]

Hà-mùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

San-thèu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshèu-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hói-nàm-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Phû-sien-fa [phiên-siá | 編寫原始碼]

Kàm-ngî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsàu-vú-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kien-nèn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hak-kâ-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kóng-tûng-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lièn-chiu-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yòng-sàng-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]