跳至內容

M1 Â-pak-làn Chú-chan Thán-khiet

Chhiùng Wikipedia lòi
M1 Â-pak-làn Chú-chan Thán-khiet .

M1 Â-pak-làn Chú-chan Thán-khiet (Yîn-ngî: M1 Abrams) he Mî-koet Liu̍k-kiûn lâu Mî-koet Hói-kiûn Liu̍k-chan-chhui chú-yeu ke chú-chan Thán-khiet, M1 Â-pak-làn ke chhut-hien he vì-liáu chhí-thoi M60 Pâ-tun hì-lie̍t thán-khiet, chhai 1980-ngièn chó-yu khôi-sṳ́ fu̍k-yi̍t, khì kâ-chhu̍k chú-yeu yû M1, M1A1 khi̍p chui-sîn hîn-ho M1A2, chông-yû chhiòn-sîn ke chông-kap lâu thien-chṳ́ sat-phi. Miàng-sṳ yù-lòi he chhièn-ngim Mî-koet liu̍k-kiûn chhâm-mèu-chhòng, thi 37 chông-kap-thòn chṳ́ -fî-kôn lâu Chu-ye̍t Mî-kiûn sṳ̂-lin-kôn ke Creighton Williams Abrams, Jr liu̍k-kiûn sông-chiông.