Macintosh

Chhiùng Wikipedia lòi
Macintosh Thien-nó .

Macintosh Thien-nó (Yîn-ngî: Macintosh Computer, fe̍t chhṳ̂n-vì Mac), he ke-ngìn thien-nó hì lie̍t sán-phín, yù Phìn-kó Kûng-sṳ̂ sat-kie, khôi-fat lâu siau-tshiû, chui-chhû muk-phiêu thin-vi-yî kâ-thìn, kau-yuk lâu chhóng yi Chôn-ngia̍p sṳ-chhòng. Sùi chho̍k Macintosh ke chhut-hien, kâi thien-nó yí-kîn fat-sâng liáu ki-thai ke kói-pien.

Sú khóan ke Mac yî 1984-ngièn 1-ngie̍t 24-ngit yù Steve Jobs fat-péu. He phìn kó Kûng-sṳ̂ ki Apple Lisa heu thi-ngi khóan khí-phi thù-hìn sṳ́-yung chá kie mien ke ke-ngìn thien-nó sán-phín, than yù yî khì siau-tshiû sông ke sṳ̀n-kûng (siông-tui yî Apple Lisa yì ngièn), ku sòng pûn ngin-vì he sú khóan chiông GUI sṳ̀n-kûng sông phín fa ke ke-ngìn thien-nó.

Yù yî phìn kó Kûng-sṳ̂ chhai chṳ̂-heu ke sṳ̍p tô ngièn kiên (68k Mac hì lie̍t sán-phín siau-tshiû sṳ̀-kiên 1984~1996) chiông khì fat-chán sṳ̀n-vì yit-ke phàng-thai fu̍k-chha̍p ke sán-phín hì lie̍t, pin-chhiâ chhai khì heu ke sông phín hì lie̍t miàng-chhṳ̂n chûng ya kâ-ngi̍p Mac, ku Mac Computers ya cho-tet fàm chṳ́ só-yû yù phìn kó Kûng-sṳ̂ sat-kie sâng-sán pin-chhiâ yun-hàng Mac OS chok-ngia̍p hì-thúng ke ke-ngìn thien-nó sán-phín.