Mahikeng

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mafikeng)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Mahikeng he Nàm-fî sî-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Sî-pet-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 260 kûng-lî. mien-chit 24.57 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 15,117-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 620-ngìn. 1852-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chúng-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]