Meu-thèu-tiâu

Chhiùng Wikipedia lòi

Meu-thèu-tiâu貓頭雕/貓頭鵰(貓頭鷹) yû chhêu-ko 130-ke chúng-lui. Tì só-yû thai-chû, chhù-liáu Nàm-khi̍t-chû tû khó-yî khon-kien. Thai-phu-fun ke chúng he ya-hàng-sin khi̍p ngiuk-sṳ̍t-sin thung-vu̍t, yì-yèn sṳ̂n-thí thi̍t-chṳ̂n lâu sâng-thai phit-phi.

貓頭雕〔鵰〕(貓頭鷹)

Meu-thèu-tiâu ke fàn-chhṳ̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Meu-thèu-tiâu thûng-sòng yit-hiùng yit-chhṳ phi-tui, than phe̍t-chúng chhiong kúi-hiêu ke phi-tui he yit-hiùng tô-chhṳ lâu yit-chhṳ tô-hiùng.