Middelburg, Mpumalanga-sén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Middelburg, Mpumalanga-sén.

Middelburg he Nàm-fî tûng-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Mpumalanga-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Yok-hon-nì-sṳ̂-páu 182 kûng-lî. mien-chit 117.40 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 87,348-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 740-ngìn. 1864-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chúng-chhu̍k[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]