Muk-súi-mô

Chhiùng Wikipedia lòi
Muk-súi-mô

Muk-súi-mô(目水毛), ya cho-tet ham-cho Muk-chhi-mô(目眥毛), he vi-é chhai muk-chû-phì piên-sṳ̀n ke mô-fat. Kì ke chú-yeu kûng-nèn he m̀ pûn chhṳ̀n-fôi liá-têu yi-vu̍t chin-ngi̍p mu̍k-chû. He kóng yû chhṳ̀n-fôi bên-dò muk-súi-mô, muk-chû-phì voi tông-kiak sàb-muk, án-é chhiu cho-tet pó-fu muk-chû.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]