Muk-mì-mô

Chhiùng Wikipedia lòi
Muk-mì-mô

Muk-mì-mô(目眉毛[1])he vi-é chhai mu̍k-chû song-poi ke mô-fat. chú-yeu kûng-nèn he m̀ pûn súi liù-ngi̍p mu̍k-chû.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]