跳至內容

Nàm-kîn Thai-thù-sat

Chhiùng Wikipedia lòi

Nàm-kîn Thai-thù-sat he khong-ngit chan-chên sṳ̀-khì, ngit-kiûn yì kûng-ham chûng-koet sú-tû heu, chhai nàm-kîn sàng lâu kâu-khî fam-ha ke thai-kuî-mù thù-sat, khiòng-kiên lâu chiúng-fó chhióng-lio̍k tén chan-chên chhui-hàng. Kîn-kí yén-tûng kiûn-sṳ fap-thìn thiàu-chhà, ngit-kiûn kûng-cham nàm-kîn heu 6 ke lî-pai nui kiúng thù-sat phìn-mìn, chan-fû 20 van yî-song, 1 ke ngie̍t nui chhióng-kiên fu-ńg yok 2 van hî, nàm-kîn sàng yok sâm-fûn chṳ̂-yit phi ngih-kiûn sêu-fi.