Nàm-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nàm-ngìn

Nàm-ngìn he tsṳ́ yit-ke hiùng-sin Ngìn-lui, lâu tshṳ-sin ngìn-lui, ya tshiu-he Ńg-ngìn sṳ̀n-vì tui-pí. Nàm-ngìn liá-ke tshṳ̀-ki he yung-lòi péu-sṳ Sâng-vu̍t-ho̍k song ke sin-phe̍t va̍k-thin lâu Vùn-fa song ke sin-phe̍t kok-set. "Nàm-ngìn" thûng-sòng he tsôn-mùn tsṳ́ sṳ̀n-ngièn ke nàm-sin.