Ńg-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ńg-ngìn

Ńg-ngìn he tsṳ́-tsṳ́ tshṳ-sin ke Ngìn-lui, lâu Nàm-ngìn, ya tshiu-he hiùng-sin ngìn-lui sṳ̀n-vì tui-pí. Ńg-ngìn liá-ke tshṳ̀-ki he thùng-sṳ̀ thoi-péu Sâng-vu̍t-ho̍k song ke sin-phe̍t va̍k-thin lâu Vùn-fa song ke sin-phe̍t kok-set. "Ńg-ngìn" thûng-sòng he tsôn-mùn tsṳ́ sṳ̀n-ngièn ke ńg-sin.