Sâng-vu̍t-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Sâng-vu̍t-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"生物學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sâng-vu̍t-ho̍k, ya chhṳ̂n-cho sâng-miang Khô-ho̍k fe̍t-chá Sâng-vu̍t Khô-ho̍k, he ngiên-kiu sâng-miang vu̍t-chṳt kûng-nèn、fat-chán kûi-li̍t khi̍p lâu fàn-kín chṳ̂-kiên fu-siông kôan-he ke Khô-ho̍k. Sâng-vu̍t-ho̍k liá-ke miàng-chhṳ̀ chui-chó yù Fap-Koet Pok-vu̍t ho̍k-kâ Lâ-mâ-khiet chhai-yî 1802-ngièn thì-chhut. Khiûn-ngièn lòi chhai Sâng-vu̍t-ho̍k chin-chán chhiok-chin hâ, yî fu̍t-sôn vi vu̍t-chung kiên ke khiung-thùng ngî-ngièn, tham-thó fam-vì chhù-liáu sâng-vu̍t-thí pún-sṳ̂n, kâng pâu-koat sâng-vu̍t-thí lâu Fàn-kín, Sîm-lî-ho̍k tén-tén, sṳ̀n-vì yit-mùn cháng-ha̍p-sin ke Khô-ho̍k.


[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]