跳至內容

Sîm-lî-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Sîm-lî-ho̍k (心理學, Psychology) he yit-mùn ngièn-kiu ngìn-lui khi̍p thûng-vu̍t ke sîm-lî hien-siong, chîn-sṳ̀n kûng-nèn lâu hàng-vì ke Khô-ho̍k, ki he yit-mùn lî-lun ho̍k-khô, ya-he yit-mùn yin-yung ho̍k-khô. Pâu-koat Lî-lun Sîm-lî-ho̍k lâu Yin-yung Sîm-lî-ho̍k lióng-thai liâng-vet. Sîm-lî-ho̍k ngièn-kiu sia̍p-khi̍p tî-kok, ngin-tî, chhìn-sì, ngìn-kak, hàng-vì lâu ngìn-chi kôan-he tén chung-tô liâng-vet, ya lâu ngit-sòng sâng-fa̍t ke hí-tô liâng-vet —— kâ-thìn, kau-yuk, khien-không tén fat-sâng kôan-lièn. Sîm-lî ho̍k yit fông-mien sòng sṳ-yung thai-nó yun-chok lòi kié-sṳt ke-thí kî-pún ke hàng-vì lâu sîm-lî kî-nèn, thùng-sṳ̀, sîm-lî-ho̍k ya sòng-sṳ kié-sṳt ke-thí sîm-lî kî-nèn chhai sa-fi hàng-vì lâu sa-fi thûng-li̍t chûng ke kok-set; thùng-sṳ̀ kì ya lâu Sṳ̀n-kîn Khô-ho̍k, Yî-ho̍k, Sâng-vu̍t-ho̍k tén Khô-ho̍k yû-kôan, yîn-vì liá-têu Khô-ho̍k só thâm-thó ke sâng-lî chok-yung fi yáng-hióng ke-thí ke sîm-chṳ. Sîm-lî ho̍k-kâ chhiùng-sṳ kî-chhú ngièn-kiu ke muk-tit he mèu-shu̍t, kié-sṳt, yi-chhet lâu khúng-chṳ hàng-vì. Yin-yung sîm-lî ho̍k-kâ hàn-yû thi Ńg-ke muk-tit —— thì-kô ngìn-lui sâng-fa̍t ke chṳt-liòng. Liá-têu muk-phiêu kèu-sṳ̀n liáu sîm-lî-ho̍k sṳ-ngia̍p ke kî-chhú.