跳至內容

Se-lai-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Se-lai-ngìn

Se-lai-ngìn (細倈人), me cho-tet ôn-to nàm-é-ngìn (男仔人) fe̍t-chá nàm-ngìn, he chṳ́ yit-ke hiùng-sin ngìn-lui, lâu tshṳ-sin ngìn-lui, ya tshiu-he Ńg-ngìn sṳ̀n-vì tui-pí. Nàm-ngìn liá-ke chhṳ̀-ki he yung-lòi péu-sṳ Sâng-vu̍t-ho̍k song ke sin-phe̍t va̍k-thin lâu Vùn-fa song ke sin-phe̍t kok-set. "Nàm-ngìn" thûng-sòng he chôn-mùn chṳ́ sṳ̀n-ngièn ke nàm-sin.