Nàm-thai-hò-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-thai-hò-chû.

Rio Grande do Sul he Pâ-sî chui nàm-tôn ke yit-chak chû, sú-fú Porto Alegre, ngìn-khiéu 10,963,216-ngìn. Kâi chû lâu Â-kîn-thìn, Vû-là-kui chiap-yòng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nàm-thai-hò-chû.

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]