跳至內容

Nelspruit

Chhiùng Wikipedia lòi

Nelspruit he Nàm-fî tûng-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Mpumalanga-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Yok-hon-nì-sṳ̂-páu 330 kûng-lî. mien-chit 72.63 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 58,672-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 810-ngìn. 1905-ngièn kien-li̍p.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]