Ngìn-kûng Hi-kôn

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngìn-kûng Hi-kôn (Yîn-ngî: Artificial Organ) he yung ngìn-kûng chhòi-liau chṳ-sṳ̀n, nèn phu-fun fe̍t chhiòn-phu thoi-thoi ngìn-thí chhṳ-yèn Hi-kôn kûng-nèn ke phu-khien. Muk-chhièn, chhù ngìn-kûng thai-nó ngoi, kí-fû ngìn-thí kok-ke Hi-kôn tû chhai chin-hang ngìn-kûng mù-nyí ngièn-chṳ chûng. Put-séu ngìn-kûng chṳ-chho ke Hi-kôn yí-kîn sṳ̀n-kûng thi yung-yî lìm-chhòng, kha vì chho̍k-miàng ke ngìn-kûng chṳ-chho Hi-kôn pâu-koat ngìn-kûng shìn, ngìn-kûng sîm-hi, ngìn-kûng tsin-thí, ngìn-kûng ngí-vo, ngìn-kûng hèu tén, liá-têu ngìn-kûng Hi-kôn siû-fu̍k liáu phiang-ngìn phiang-sún Hi-kôn kûng-nèn, vàn-kiu liáu phiang-ngìn ke sâng-miang.