跳至內容

Ngiù-ngiuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiù-ngiuk phién

Ngiù-ngiuk he tsṳ́-tén tshiùng ngiù-è sṳ̂n-song tet-tshut ke ngiuk, tshiòn sṳ-kie phû-phiên ngiuk-phín tsṳ̂-yit. Ngiù-ngiuk lòi-tshṳ ngiù-tsak sṳ̂n-thí mêu-mêu phu-fun. Yung kháu-siông kháu-su̍k ngiù-ngiuk he Êu-chû sṳ̍t-yung ngiù-ngiuk ke chui phû-phiên fông-sṳt, yì-yèn tì mìn-fó fe̍t-tsá than-fó song-mien sêu-sêu ya-he fî-sòng liù-hàng.