Ngiuk-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Ngiuk-yèn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"肉丸" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Shuì-tién‎ Ngiuk-yèn
Chû-ngiuk-yèn

Ngiuk-yèn fan-tsṳ́ yî tshiet-sui ke ngiuk-lui vi-tsú tso-sṳ̀n ke khiù-hìn sṳ̍t-phín, tshai sṳ-kie kok-thi tso-ha yû put-thùng ke ngiuk-yèn tsṳ-fap, li-é sî-fông kuet-kâ ke yû-hiet tsúng-lui ke ngiuk-yèn voi fun-ngi̍p mien-pâu sui-é, tshûng-thèu, hiông-liau fe̍t-he kiê-lón.