Odendaalsrus

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Odendaalsrus.

Odendaalsrus he Nàm-fî ke sàng-chṳ́n, Chhṳ-yù Pâng-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Bloemfontein yok 163 kûng-lî. mien-chit 42.1 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 63,743-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 1,500-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chúng-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]