跳至內容

Pâ-lì Thi-thiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Pâ-lì Thi-thiet (Fap-ngî: Métro de Paris) he Fap-koet Pâ-lì ke thi-hâ kwuí-tho kâu-thûng hì-thúng, yî 1900-ngièn hí yun-hàng chṳ-kîm. Muk-chhièn Pâ-lì Thi-thiet chúng chhòng-thu 220 kûng-lî, kî sṳ-kie thi sṳ̍p-ngi vi, ngièn-hak liù-liòng tha̍t 15.06 yi (2010-ngièn), kî sṳ-kie thi-kiú vi. Yû 14 thiàu chú sien lâu 2 thiàu kî sien, ha̍p kie 303 ke chhâ chhàm (387 ke chhàm thâng) lâu 62 ke kâu-fi-chhàm.

Pâ-lì Thi-thiet hien yù Pâ-lì thai-chung yun-sû kûng-sṳ̂ fu-chit yàng-yun. Kâi Kûng-sṳ̂ yi̍t thùng-sṳ̀ yàng-yun khî-vet khoai thiet RER ke yit phu-fûn, Pâ-lì lu-mien thien-chhâ chûng ke 1 ho sien, 2 ho sien, 3 ho sien, 3 ho sien b sien yî-khi̍p Pâ-lì khi̍p-khì khiûn kau ke kûng-kâu chhâ lu mióng. RATP ke yun yàng kie-va̍k chhai Fap-làn-sî tó yun-sû lièn-ha̍p fi (STIF) ke chṳ́ phai hâ chin-hàng.