跳至內容

Pân-mâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Pân-mâ

Pân-mâ he Fî-chû thai tshó-ngièn sòng-sòng khon-kien ke yit-lui Mâ-khô thung-vu̍t. Sṳ̂n-song yû tsṳ̂n-tô thiàu-vùn, kiên-thèu kô-thu thai-yok 1.5 mí, thí-tshûng nèn tha̍t-to sâm-pak to si-pak kûng-kîn, thiàu-vùn pí-káu tsṳ́n-tshè. Pân-mâ khó-yî fûn-tshut sâm-tsúng, tshiu-he Phû-thûng Pân-mâ, Se-vùn Pân-mâ lâu Sân Pân-mâ.