跳至內容

Pâng-sok-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Pâng-sok-é

Pâng-sok-é (挷索仔), me ôn-to Pâng-sok-mà (挷索嫲), Pâng-thai-sok (挷大索[1]) lâu Pha̍t-hò (拔河), he sî-yeu chhè-kâ yit-ha ha̍p-chok ke thòn-chhui yun-thûng, kûi-chet he ngìn-su khiung-yong ke lióng-chhui chhui-ńg fûn-phe̍t khià-tén sok-é ke lióng-thèu, ko-heu thùng-sṳ̀ hiong siông-fán fông-hiong pâng, má-ngìn pâng-to kâ-têu chhiu cho-tet yàng.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pâng-sok-é siông-koân ke tóng-on.