Pî-nàm-tshu̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Puyuma-chhu̍k

Puyuma-chhu̍k fe̍t-tsá Pî-nàm-chhu̍k, he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn tshu̍k-khiùn tsṳ̂-yit, tshu̍k-khiùn fûn-phu tshai tûng-ông sân-ma̍k yî-tûng, Pî-nàm-hâi yî-nàm ke hói-ngan thi-khî, yî-khi̍p fâ-tûng tsiúng-kuk nàm-fông ke kô-sân thi-khî, tsú-yeu kî-tshu yî Thòi-tûng-yen kin-nui, su̍k-yî mû-ne sa-fi, ngìn-khiéu yok kiú-tshiên ngìn.