跳至內容

Puyuma-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Puyuma-chhu̍k

Puyuma-chhu̍k he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn chhu̍k-khiùn chṳ̂-yit, chhu̍k-khiùn fûn-phu chhai tûng-ông sân-ma̍k yî-tûng, Pî-nàm-hâi yî-nàm ke hói-ngan thi-khî, yî-khi̍p fâ-tûng chiúng-kuk nàm-fông ke kô-sân thi-khî, chú-yeu kî-chhu yî Thòi-tûng-yen kin-nui, su̍k-yî mû-ne sa-fi, ngìn-khiéu yok kiú-chhiên ngìn.