Pet-kîn Sṳ̀-kiên

Chhiùng Wikipedia lòi

Pet-kîn Sṳ̀-kiên, yu miàng Chûng-koet Phiêu-chún Sṳ̀-kiên , he Chûng-koet Thai-liu̍k ke phiêu-chún sṳ̀-kiên, pí sṳ-kie hia̍p-thiàu sṳ̀ chó pat séu-sṳ̀ (chit UTC+8), lâu Hiông-kóng sṳ̀-kiên, Àu-mùn phiêu-chún sṳ̀-kiên, Thòi-vân phiêu-chún sṳ̀-kiên, Mâ-lòi-sî-â phiêu-chún sṳ̀-kiên, Sîn-kâ-po phiêu-chún sṳ̀-kiên tén thi ke phiêu-chún sṳ̀-kiên siông-thùng. Pet-kîn sṳ̀-kiên pin m̀-he Pet-kîn-sṳ ke thi-fông phìn thai-yòng sṳ̀-kiên (Tûng-kîn 116.4°), yì he Tûng-kîn 120° ke thi-fông phìn Thai-yòng sṳ̀-kiên, ngi-chá siông chhâ yok 14.5 fûn chûng [1]. Pet-kîn sṳ̀-kiên yù vi-yî Chûng-koet pán-thù Kí-hò chûng-sîm vi-tsì Sham-sîlìm thûng ke Chûng-koet Khô-ho̍k yen koet-kâ su sṳ̀ chûng-sîm ke 9 thòi set Ngièn-chṳ́ chûng lâu 2 thòi khîn Ngièn-chṳ́ chûng chû thûng-ko chîn-me̍t pí tui lâu kie-son sṳ̍t-hien po sṳ̀, pin thûng-ko Ví-sên lâu sṳ-kie kok-koet su sṳ̀ phu mùn chin-hàng sṳ̍t sṳ̀ pí tui.

  1. "koet-kâ su sṳ̀ chûng-sîm khô phú mióng-chhàm". Archived from the original on 2015-04-02. 2015-08-09 chhà-khon.