Chûng-koet Thai-liu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chûng-koet Thai-liu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中國大陸" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Chûng-koet Thai-liu̍k

Chûng-koet Thai-liu̍k he chṳ́ Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̍t-chi thúng-chhṳ ke thi-khî, than-he mò pâu-koat Hiông-kóng lâu Au-mùn.