Zung-gok Thaai-liuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本
Liá-piên "Zung-gok Thaai-liuk" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中國大陸" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
thaai-liuk geh thi-thu heh tsaan sak

Zung-gok Thaai-liuk (中國大陸) heh Hiong-gong, Aau-mun, Theui-waan, yi-khip fui-ui Faa-ngin dui Zung-faa-ngin-min-gung-woh-kok geh zak-zip thung-zi-khi-wak waak gaai zeng-fu geh yit zung tsang-fu. Gaai tsi-yi heung Gok-gung nui-zen san-sang.

Zung-faa min-gok thung Zung-faa-ngin-min-gung-woh-kok du yung gaai tsi-yi theui-biaau liong-un fun-zi.