跳至內容

Pet German Ngî-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet-ngit-ngí-màn Ngî-kî.

Pet-ngit-ngí-màn Ngî-kî fe̍t Sṳ̂-khâm-tit-nâ-vì-â Ngî-kî , he Yin-Êu Ngî-hìNgit-ngí-màn Ngî-chhu̍k ke yit-ke fûn-kî, pâu-koat thûng-hàng yî sṳ̂-khâm-tit-na̍p-vì-â thi-khî, Fûn-làn ke yit phu-fûn thi-khî, yî-khi̍p Fap-lò Khiùn-tóPên-tó ke ngî-ngièn.

Pet-ngit-ngí-màn Ngî-kî hàn cho-tet se fûn-vì lióng-ke fûn-kî, fûn-phe̍t he “ sî Pet-ngit-ngí-màn kî ” fò “ tûng Pet-ngit-ngí-màn kî ”. Khì-chûng “ tûng Pet-ngit-ngí-màn kî ” su tâi thi Tet-ngî ke yáng-hióng fî-sòng hién chho̍k, pâu-koat Tan-ma̍k-ngî, Shuì-tién-ngî yî-khi̍p liá lióng-chúng ngî-ngièn ke kok-chúng fông-ngièn fò pien chúng. “ sî Pet-ngit-ngí-màn kî ” pâu-koat Fap-lò-ngî, Pên-tó-ngîNò-vî-ngî. Chhù-liáu thi-vet sông ke va̍k-fûn ngoi, hàn-yû nang-ngoi yit-chúng on-cheu ngî-ngièn chṳ̂-kiên ke siông fu kôan-lièn chhàng-thu lòi va̍k-fûn ke fông-sṳt, chit chiông Nò-vî-ngî, Tan-ma̍k-ngîShuì-tién-ngî chhṳ̂n-chok “ nui-liu̍k sṳ̂-khâm-tit-na̍p-vì-â ngî ”, yì chiông Fap-lò-ngîPên-tó-ngî chhṳ̂n-chok “ hói-yòng sṳ̂-khâm-tit-na̍p-vì-â ngî ”. Yù yî chhai Li̍t-sṳ́ sông Tan-ma̍k chên chhòng-khì thúng-chhṳ Nò-vî, yîn-chhṳ́ chiông Nò-vî chui-chó chhut-hien ke só-vi “sû mien Nò-vî-ngî” (Bokmål) fò kîm-ngit ke kôn-fông Nò-vî-ngî, tû pûn sṳ-vì “ nui-liu̍k sṳ̂-khâm-tit-na̍p-vì-â ngî ”.

Kî-pún chhṳ̀-ki

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]