跳至內容

Peter Paul Rubens

Chhiùng Wikipedia lòi

Pí-tet Pó-lò Lû-pún-sṳ̂ (Peter Paul Rubens,1957-1664), fu̍t-làn-tet-sṳ̂ fa-kâ, pâ-lo̍k-khiet fa-phai chó-khì thoi-péu. Kì sâng chhai tet-koet, fu-chhîn he thò-lì lòi-to tet-koet ke. 21 se yí-kîn tet-tó ôn-thi̍t-ví-phú fa-kâ kûng-fi sṳ̀n-ngin. 1660 ngièn, Lû-pún-sṳ̂ hi yi-thai-li ki-siu̍k ho̍k-si̍p fi-fa, su-tó Thì-hiông, Mi-khôi-lông-kî-lò tén ngìn yong-sṳt ke yáng-hióng. 1608 ngièn, kì sṳ̀n-vì Pu-lû-set-ngì kiûng-thìn fa-kâ. Kì thai-phu-fun fa-chok péu-hien chûng-kau thì-chhài, ngìn-vu̍t seu-chhiong khi̍p sṳ̀n-fa ku-sṳ. Yû-miàng ke chok-phín yû hói-lùn, Kiap-tho̍t Liù-sî-pha-sṳ̂ ke ńg, Mâ-li Mì-thi̍t-khì ke sên-phìn tén-tén.